T̼i̼n̼ ̼S̼ố̼c̼:̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼ ̼1̼9̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼H̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼

Uncategorized

Đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

   N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼0̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼m̼é̼o̼.̼

̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼’̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼?̼’̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼
̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼’̼D̼ạ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ ̼D̼ạ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼’̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼
̼
̼V̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼é̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼i̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ạ̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼V̼ề̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼’̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼’̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ă̼m̼”̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼2̼0̼0̼3̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼