K̼h̼u̼ ̼D̼u̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼M̼ở̼ ̼C̼ử̼a̼.̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼C̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼Í̼t̼ ̼M̼à̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ă̼m̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼

Uncategorized

N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼K̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼m̼ã̼ ̼Q̼R̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ộ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼á̼c̼ ̼đ̼á̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

                             M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼
̼
̼G̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼5̼0̼h̼a̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼ư̼ơ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼…̼ ̼D̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼