C̼h̼í̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼1̼1/̼1̼0̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼P̼.̼H̼i̼ ̼N̼h̼u̼.̼N̼g̼:̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼’̼T̼r̼ả̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼T̼i̼.̼Ề̼n̼ ̼C̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼N̼a̼y̼’̼ ̼T̼r̼á̼c̼.̼H̼ ̼V̼.̼Ô̼ ̼Ơ̼.̼N̼

Uncategorized

”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼.

T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1/̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼-̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼-̼1̼
̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼D̼o̼ ̼vậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼:̼ ̼’̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼’̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼H̼Ứ̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼P̼H̼Ả̼I̼ ̼A̼I̼ ̼K̼H̼Á̼C̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼.

̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼-̼2̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼-̼3̼
̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼-̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.

Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼-̼4̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼”̼n̼”̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ợ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.

Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼-̼5̼
̼N̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼C̼E̼O̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼”̼v̼o̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

Nguồn :https://2sao.vn/quan-ly-phi-nhung-tra-het-tien-cho-ho-van-cuong-ngay-hom-nay-n-280643.html