C̼h̼ị̼ ̼V̼ợ̼ ̼T̼ẩ̼n̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼V̼ì̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼B̼ồ̼.̼C̼ô̼ ̼E̼m̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼.̼”̼C̼h̼ị̼ ̼L̼à̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼E̼m̼”̼

Uncategorized

T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼4̼/̼5̼)̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼’̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼’̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼’̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼’̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼y̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼’̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ò̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼.̼