Chồng Nhu Nhược Không Làm Ra Tiền Còn Hay Đánh Vợ.Em Không Dám Ly Hôn Vì Chồng Dọa Sẽ Tự Tử Cùng Con

Uncategorized

Cʜɪ̣ Kɪᴇ̂̀ᴜ Tʜɪ̣ Tʜᴜ H. (SN 1992, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀ́ɪ Hᴏ̣ᴄ, TP Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ, ᴛɪ̉ɴʜ Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ) ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ đᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ đᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̀ɴɢ 9, ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 10/10.

Tʜᴇᴏ Đᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ, ᴄʜɪ̣ H. ᴋᴇ̂̉, ᴛᴏ̂́ɪ 9/10, ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̀ T.T.T. đɪ ᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴠᴇ̂̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ. Cʜɪ̣ ʙɪ̣ T. đᴀ́ɴʜ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴛᴀxɪ, sᴀᴜ đᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ.

Kʜɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ᴄʜɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̂́ᴍ đᴀ́, ᴛᴜ́ᴍ ᴛᴏ́ᴄ ᴛᴀ́ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɢᴀ̣̂ʏ sᴀ̆́ᴛ, ᴛʜᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉. Cʜɪ̣ H. ɴᴏ́ɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ́ɴʜ ᴛᴜ̛̀ 23ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 9/10 ᴛᴏ̛́ɪ 4ʜ sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ʟʏ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ đɪ ᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʜᴇ̣ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴠᴀ̀ ʀᴜ̉ đɪ ᴀ̆ɴ. Kʜɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴏ̂ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, ᴄʜɪ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ T. ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ.

“Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴄʜɪ̣ H., ᴀɴʜ T. đᴀ̃ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ᴄʜɪ̣ H. ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ T. ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ᴠᴀ̀ ᴇ́ᴘ ᴄʜɪ̣ H. ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴜ́ᴛ đᴏ̛ɴ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴇ̃ sᴇ̃ ᴛᴜɴɢ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ H. ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ”, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ.

“Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ đᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ. Nɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ sᴏ̛̣. Tᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴀɴʜ ᴛᴀ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ”, ʙᴀ́ᴏ Pʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ H.

Tʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴏ̛́ɪ, ʜᴏ̂ᴍ 20/10, ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴄ TP Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ H., sᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ “đᴀ̃ ʙᴏ̉ đɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴏ̛ɪ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ”.

Cánh tay tím bầm của chị H. Ảnh: FB

Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀ́ɪ Hᴏ̣ᴄ, TP Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ Dᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́, T. ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 2 ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ H., ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴏ̣ ᴄᴏ́ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ.

“Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄʜɪ̣ H. đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ɢᴜ̛̉ɪ Hᴏ̣̂ɪ Pʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛɪ̉ɴʜ Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ H. đᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ đᴇ̉ đᴇ̂̉ ᴏ̛̉. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ”, ʙᴀ̀ Tᴀ̣ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴏᴀ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀ́ɪ Hᴏ̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ Dᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́.

Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴛʜᴇᴏ Dᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ đᴀ̀ɴ ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ T. ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̃, sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ.

Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ᴛᴏ̛̀ Lᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ đᴀ̃ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ Lᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ, T. (SN 1991, ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴏ̂̀ɴɢ Hᴀ̀, TP Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ) ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̛̣, ɴʜᴜ̛ɴɢ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴜ̛ H. ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ɢᴀ̣̂ʏ đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ, ɴʜᴏ̂́ᴛ đᴀ́ɴʜ ᴛᴜ̛̀ 23ʜ đᴇ̂ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ 4ʜ sᴀ́ɴɢ”. T. ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ́ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ T. sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ.

 

 

T. ɴᴏ́ɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏ̣̂ᴛ xᴜᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ ʟᴀ̀ᴍ xᴀ, ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏ̂́ɴ ʜᴀʏ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ T. ᴛʜɪ̀ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ɴ ʜᴀ́ᴛ, T. ᴛᴀ́ᴛ ᴄʜɪ̣ H., ᴄᴏ̀ɴ đᴀ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴀɪ. Vᴇ̂̀ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀, T. ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴛ ᴠᴏ̛̣ 1-2 ᴄᴀ́ɪ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ɴʜᴏ̂́ᴛ, đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɢᴀ̣̂ʏ sᴀ̆́ᴛ.

“Cᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ 2 ɴᴀ̆ᴍ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ H. đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ H. ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ. Kʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜᴇɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴇ̀ᴍ ᴘʜᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ʏᴇ̂ᴜ H. ᴛᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉”, T. ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Lᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴀɪ sᴀɪ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ sᴜ̛̣ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Tʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́, ᴄʜɪ̣ H. ᴋᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ́ɴʜ, ᴄᴏ́ đᴏᴀ̣ɴ: “‘Eᴍ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɪ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ́ɴʜ ᴇᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Đᴀ́ɴʜ ᴀ́ᴄ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̣, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀxɪ ᴍᴀ́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴇᴍ đᴀ̃ ᴋʜᴏ́ᴄ xɪɴ ᴛʜᴀ ᴍᴀ̀.

Eᴍ đᴀ̃ xɪɴ ᴄᴀ̉ ᴀɴʜ ᴛᴀxɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴇᴍ, ᴍᴀ́ᴜ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴍᴜ̃ɪ ᴄʜᴀ̉ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ. Vᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴇᴍ ʙɪ̣ ʟᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ᴇᴍ đᴀᴜ ʟᴀ̆́ᴍ. Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴀ́ᴄ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀ́ᴄ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴄᴜ̛́ đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴇᴍ ᴛʜᴏ̂ɪ.