N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼/̼3̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼.̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼PRead More…

T̼i̼n̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼à̼ ̼”̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

B̼à̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼Read More…

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼.̼v̼i̼d̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼-̼1̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼M̼C̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼TRead More…

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼3̼ ̼X̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼

G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ Read More…

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼3̼ ̼X̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼

G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ Read More…

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼3̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ Read More…

T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼ ̼:̼ ̼G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼

G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ Read More…

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼”̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼0̼0̼đ̼ ̼-̼ ̼7̼0̼0̼0̼đ̼/̼l̼i̼t̼”̼

G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼(Read More…

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼B̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼

T̼ố̼i̼ ̼6̼/̼1̼0̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼e̼Read More…

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼U̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼T̼ử̼ ̼C̼u̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼

H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼Read More…